Tuottoa metsästä

Metsä tuottaa joka päivä

UB Nordic Forest Management on osa suomalaista First North markkinapaikalle listattua United Bankers -konsernia. Nordic Forest Management harjoittaa metsäomaisuuteen liittyvää sijoitustoimintaa. Yhtiön ensimmäinen, ammattimaisille sijoittajille suunnattu pääomarahasto, UB Nordic Forest Fund I aloitti toimintansa vuonna 2014. Yhtiön toinen metsäomaisuuteen sijoittava pääomarahasto, UB Nordic Forest Fund II, aloitti toimintansa vuonna 2015.

Tuottavaa ja vaivatonta metsäsijoittamista

Metsä on edelleen Suomen voimavara. Puun kysyntä on kasvussa ja yhä monipuolisemmat käyttötavat takaavat menekin tulevaisuudessakin. Nordic Forest Management on rakentanut metsäsijoittamiseen täyden palvelun ratkaisun, jossa sijoittajan ei tarvitse huolehtia metsänomistamiseen liittyvistä käytännön asioista.

Rahaston kautta tapahtuva metsäsijoittaminen tarjoaa mahdollisuuden omistaa suomalaista metsää ilman metsänhoidon ja oikea-aikaisen myynnin ja oston huolia. UB Nordic Forest Management keskittyy metsästrategiassaan sijoitetun pääoman tuoton optimoimiseen ympäristöarvot ja kestävän kehityksen periaatteet huomioiden. Metsäsijoituksen tuoton kannalta erityisen tärkeää on hankintavaiheen arvonmääritys ja puuston hakkuiden optimaalinen toteutus.

UB Nordic Forest Managementilla on käytössä Suomen johtava osaaminen niin tasa-ikäisen kuin eri-ikäisen metsätalouden tuoton optimoimisessa. Metsätilojen hankintavaiheessa hyödynnetään kattavan hankintaverkoston asiantuntemusta paikan päällä. Näin varmistutaan siitä, että hankittavien metsätilojen puuston määrä, laatu ja kasvu vastaavat puuvarantotietojen perusteella tehtyjä optimointilaskelmia.

Faktatietoa erirakenteisesta metsätaloudesta

  • Erirakenteisessa metsänkasvatuksessa tähdätään metsän luontaiseen uudistumiseen, jolloin metsä säilyy jatkuvasti peitteisenä ja erirakenteisena (eri-ikäisenä)
  • Tutkimukset osoittavat, että eri-ikäiskasvatuksen menetelmillä päästään monesti parempaan sijoitetun pääoman tuottoon
  • Erirakenteisessa metsätaloudessa tehdään pääsääntöisesti yläharvennushakkuita, jolloin hakkuukierto on nopeampi ja tukkipuun osuus suurempi
  • Istutus- ja hoitokustannukset ovat perinteisiä menetelmiä huomattavasti matalammat

Metsän riski-tuotto-profiili poikkeuksellinen

  • Länsimaissa tällä hetkellä vallitseva elvyttävä rahapolitiikka on ajanut vähäriskisten sijoituskohteiden reaalituoton matalaksi tai jopa negatiiviseksi
  • Liiallinen likviditeetti on myös lisännyt monien sijoituskohteiden riskiä muodostamalla kuplia
  • Metsäsijoitus muodostaa monesta muusta sijoituskohteesta poikkeavan, vakaan ja hyvätuottoisen kohteen
  • Suuret rahavirrat eivät ole vielä ohjautuneet metsämaahan, sillä sijoitus mielletään pitkäaikaiseksi ja likviditeetiltään heikoksi